Zorgbeleid

 

Zorgbeleid

De ENMS werkt met het leerlingvolgsysteem in ParnasSys. Met dit systeem is er goed zicht op het feit of ieder kind zich naar haar/zijn vermogen ontwikkelt en of de gestelde onderwijsdoelen worden gehaald. In de groepen worden de vorderingen per kind door de leid(st)ers geobserveerd en geregistreerd in de verschillende leergebieden, de kwaliteit van het werk, de werkaanpak en de werkhouding. Ook worden er vanaf groep 3 IEP-toetsen afgenomen (IEP = Inzicht Eigen Profiel). In de onderbouw volgen wij de kinderen met de leerlijn Jonge Kind. Ouders worden nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die hun kind betreffen.

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet op het passend onderwijs van kracht. Dat houdt in dat scholen leerlingen een passende onderwijs plek moeten bieden, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Indien nodig met behulp van middelen vanuit een individueel arrangement of, als de school geen passende onderwijsplek kan bieden, een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO. De ENMS behoort bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) en valt onder de regio Segbroek. Eventuele ondersteuning in de vorm van een individueel arrangement en/of een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd in samenwerking met ouders en het samenwerkingsverband.

Voor meer info zie www.sppoh.nl en de brochure voor ouders van het SPPOH.

Zie ook het Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021 (SOP) van de ENMS.

 

Wilt u direct contact met ons opnemen?

15 + 9 =

Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353
2566 DA Den Haag
070–3231311
info@enms.nl

Montessori peutergroep en bso

Laan van Poot 351
2566 DA  Den Haag
070-8209955
2uilen@2samen.nl